Basel: Rhybadhisli Santihans

Das Basler "Rhybadhisli Santihans"