Strandbad Mythenquai Zürich

Stimmungsbild vom Sandstrand – im Strandbad Mythenquai Zürich ...